گروه ماشین سازی
تنظیم توپی روغن گیر

تنظیم توپی دستگاه روغن گیری DK 60

فهرست مطالب
تنظیم کردن توپی :

تنظیم توپی دستگاه روغن گیری DK 60
به یاد داشته باشید برای تنظیم میزان دور چرخش توپی برای دانه های مختلف باید:
دیسـک داخلـی کـه متحـرک اسـت را تـا انتهـا و در جهـت عقربـه هـای سـاعت بچرخانیـد تـا محکـم شـود.
ابتــدا نــازل را در نــازل گیــر قــرار داده وروی توپــی ببندیــد و مهــره ی توپــی را بــا آچــار روی توپـی بسـته و تـا آخـر ببندیـد.

2 نکته را باید برای روغن گیری از نارگیل باید رعایت کرد:
1. نازل و نازل گیر کامل باز باشد.
2. توپی هم به جای نیم دور باز کردن دو دور باز کنید و شل کنید. این چرخاندن ربع دور و نیم دور، ایجاد فاصله ی توپی با ماردون است.

مجـددا تاکیـد مـی کنیـم: سـر توپـی نبایـد بـه سـر مـاردون چسـبیده باشـد؛ زیــرا مانــع روندگــی کنجالــه شــده و بــه مــاردون آســیب مــی رســاند. ایــن حالـت آسـیب زا تریـن مـورد در دسـتگاه روغـن گیـری اسـت چـون کوچـک تریــن خــراش بــه مــاردون باعــث اختــال در رونــد روغــن گیــری و کاهــش بهــره وری دســتگاه مــی شــود.

تنظیم توپی دستگاه روغن گیری DK 60

روغنگیر DK 60 اسوه صنعت اصفهان- آپارات

مشخصات فنی دستگاه روغنگیری DK 60

روغنگیر DK 60 اسوه صنعت اصفهان- آپارات

مشخصات فنی دستگاه روغنگیری DK 60

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تنظیم توپی روغن گیر

آخرین مطالب سایت:

آسیاب زردچوبه

زردچوبه یکی از ادویه هایی پر طرفدار در آشپزی است. این ادویه ی خوشمزه برای پودر شدن بسیار سخت است. در این مقاله تقریبا از

ادامه مطلب »
برچسب ها:

پیشنهاد لحظه ای:

امتیاز این مطلب:
5/5