اسوه صنعت اصفهان

Search
راه اندازی خشک کن

آموزش راه اندازی خشک کن

فهرست مطالب

راه اندازی خشک کن کابینی اسوه صنعت:
خشک کن های PLC دار:
ایـن مانیتـور دارای 4 حالـت اسـت کـه دمـا و زمان هر کدام برای محصـول خاصی برنامه ریزی شـده اسـت. بـا ایـن حـال امـکان تنظیـم دسـتی توسـط اپراتـور هـم بـرای آن فراهـم اسـت.
نکتــه1: دمــا روی عــدد 55 درجــه ســانتیگراد ثابــت و از پیــش تعریــف شــده اســت. شــما فقــط میتوانیــد زمــان را بــه صــورت دســتی تنظیــم کنیــد.
نکتــه 2: بــه یــاد داشــته باشــید بهتریــن دمــا بــرای خشــک کــردن میــوه و ســبزی 55 تــا 70 درجــه ســانتیگراد اســت. امــا دســتگاه قابلیــت افزایــش دمــا تــا 120 درجــه ســانتیگراد را نیــز دارد و شــما مــی توانیــد در صــورت تمایــل یــا ضیــق وقــت، دمــا را بالاتــر بــرده و در زمــان کوتــاه تــری محصــول خــود را خشــک نماییــد. البتــه ایــن روش بــه شــما پیشــنهاد نمــی شــود، زیــرا کیفیــت محصــول شــما را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد.

روش تنظیم PLC:

TEMP (دمـای دسـتگاه) TIME TOTAL (زمـان خشـک شـدن) HUM (رطوبـت داخـل دسـتگاه)
1. گزینه ی 4 را انتخاب کنید.
2. گزینه مورد نظر (به عنوان مثال زمان TIME TOTAL) را لمس کنید.
3. با لمس clear زمان قبل را پاک کنید.

راه اندازی خشک کن کابینی

زمــان جدیــد را روی مانیتــور، وارد کــرده گزینــه Ok را فشــار دهیــد. بــه صفحــه اصلــی بــاز مــی گردیــد و بــا لمــس گزینــه TEMP (دمــای دســتگاه) بــرای تنظیــم دمــای دلخــواه مراحــل تنظیــم را طبــق تنظیــم زمــان انجــام دهیــد تــا بــه صفحــه اصلــی بــاز گردیــد. گزینــه »شــروع« را لمــس کنیــد تــا دســتگاه روشــن شــود.

مشخصات فنی دستگاه خشک کن اسوه صنعت اصفهان

خط تولید دستگاه های میوه خشک کن اسوه صنعت اصفهان- آپارات

ارده گیر های اسوه صنعت اصفهان

آسیاب های اسوه صنعت اصفهان

آسیاب های گهواره ای شرکت اسوه صنعت اصفهان

روغن گیر های شرکت اسوه صنعت اصفهان

آسیاب دو کله شرکت اسوه صنعت اصفهان

خشک کن های شرکت اسوه صنعت اصفهان

قیمت دستگاه کره گیر با اینورتر اسوه صنعت 

قیمت دستگاه کره گیر بدون اینورتر اسوه صنعت

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راه اندازی خشک کن

آخرین مطالب سایت:

برچسب ها:

پیشنهاد لحظه ای:

امتیاز این مطلب:
5/5