گروه ماشین سازی
تفاوت روغنگیر کالیبر 60 و 110

تفاوت روغنگیری کالیبر 60 و 110

فهرست مطالب
تفاوت سایز 110 و 60

روغنگیری کالیبر 60 و 110

1- توپــی در ســایز 110 یــک مهــره ی یکپارچــه اســت و بــرای بازکــردن یــا بســتن توپــی فقــط
همیــن مهــره را بایــد شــل و ســفت کنیــد.
2- قســمت مهــره و المنــت برخــاف مــدل 60 کــه داخــل قســمت ســوراخ مخصــوص ریــزش
روغــن، پیــچ مــی شــود، توســط یــک صفحــه ی فلــزی بــه عنــوان رابــط ایــن دوطــرف، بهــم
وصــل مــی شــوند.
به دلیل سنگین بودن قطعات، باز و تمیز کردن آن حتما توسط دو نفر انجام شود.

آنچه درباره ی دانه های روغنی پیش از شروع فرایند روغنگیری باید بدانید:

روغنگیری کالیبر 60 و 110

به دانه های روغنی که محصول سال قبل هستند، باید رطوبت زده شود.
• حیـن روغـن گیـری از نارگیـل، اگـر کنجالـه روغنـی بـود، بایـد توپـی محکمتـر بسـته شـود.
• رطوبـت زنـی بـه بـادام بایـد روز قبـل از فرآینـد روغـن گیـری انجـام شـود و روی ظـرف بـا
پارچـه پوشـیده شـود.
• رطوبـت زنـی بـه بـادام بایـد روز قبـل از فرآینـد روغـن گیـری انجـام شـود و روی ظـرف بـا
پارچـه پوشـیده شـود.
. رطوبــت زنــی شــاهدانه، بایــد طــی 2 مرحلــه انجــام شــود. مرحلــه اول، روز قبــل از عمــل
روغنگیـری اسـت کـه بایـد 2 درصـد رطوبـت زده شـود و شـاهدانه هـا بـا دسـت کامـا همـزده
شـود.) زیـرا دانـه هـا صیقلـی هسـت و رطوبـت را کـم و دیـر بـه خـود جـذب مـی کنـد. بایـد
رطوبـت کـم کـم اضافـه شـود و دانـه هـا خـوب بـه هـم زده شـود تـا دانـه هـا رطوبـت بگیـرد.


بعـد حتمـا بایـد روی مخـزن را پوشـاند کـه رطوبـت خـارج نشـود.( مرحلـه دوم، روز بعـد، بایـد 1
درصـد رطوبـت زده شـود. ایـن بـار نیـازی بـه پوشـاندن درب مخـزن نیسـت( و دو سـاعت بعـد
عمـل روغنگیـری را آغـاز کنیـد.
. بـه یـاد داشـته باشـید رطوبـت زیـاد زدن بـه پوسـت تخمـه ی آفتابگـردان، باعـث تلـخ
شـدن روغـن آن مـی شـود، پـس در نـم زدن دانـه محتـاط باشـید.

روغنگیر DK 60 اسوه صنعت اصفهان- آپارات

مشخصات فنی دستگاه روغنگیری DK 60

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تفاوت روغنگیر کالیبر 60 و 110

آخرین مطالب سایت:

آسیاب زردچوبه

زردچوبه یکی از ادویه هایی پر طرفدار در آشپزی است. این ادویه ی خوشمزه برای پودر شدن بسیار سخت است. در این مقاله تقریبا از

ادامه مطلب »
برچسب ها:

پیشنهاد لحظه ای:

امتیاز این مطلب:
5/5