اسوه صنعت اصفهان

Search
راه اندازی دستگاه روغن گیری کالیبر 60

مراحل راه اندازی دستگاه روغنگیری کالیبر 60

فهرست مطالب
مراحل راه اندازی دستگاه

راه اندازی دستگاه روغنگیری

ابتـدا توپـی را تنظیـم کـرده المنـت دسـتگاه را ببندیـم و سنسـور دمـا یـا سـیم ترموکوبـل را بســته ترموســتات را تنظیــم مــی کنیــم. دســتگاه امــاده ی راه انــدازی اســت. ســوییچ المنــت را روشــن کــرده. چــراق قرمــز روشــن مــی شــود. صبــر کــرده تــا دمــای دســتگاه بــه دمـای مـورد نظـر برسـه )100 درجـه(. دانـه را داخـل قیـف دسـتگاه ریختـه و دور دسـتگاه را تنظیـم مـی کنیـم (15-25) دسـتگاه را روشـن مـی کنیـم.

دقـت کنیـد حتمـا دمـای المنـت در نشـانگر دیجیتـال بـه 100 درجـه سـانتی گـراد برسـد تـا کنجالـه بتوانـد خـارج شـود.
بعــد از 2 دقیقــه روغــن گیــری کنجالــه دســتگاه را تســت کــرده ببینــم کــه نــرم اســت یــا زبـر. اگـر زیـر دسـت پـودر شـد دسـتگاه را خامـوش کـرده 5 ثانیـه دور دسـتگاه را برعکـس کـرده و بعـد مهـره ی توپـی را شـل کـرده توپـی را کمـی کمتـر از ربـع دور سـفت مـی کنیـم. و بـاز دوبـاره مهـره را سـفت کـرده. و بـاز دسـتگاه را بعـد از ایـن مرحلـه روشـن کـرده و بـه کار ادامه می دهیم.

اگـر دانـه ای داخـل مـاردون یـا سـیلندر گیـر کنـد و رونـد روغنگیـری مختـل شـود، سـوییچ را بـه مـدت سـه ثانیـه بـه حالـت چپگـرد، بـه سـمت چـپ بچرخانیـد، تـا دانـه ی گیـر افتـاده رد شـود؛ سـپس مجـددا سـوییچ بـه سـمت راسـت چرخانـده شـود.

توجـه داشـته باشـید، تابلـو بـرق کایبـر40 ،60 ،90 و 110 شـبیه یکدیگـر اسـت، تنهـا تفاوتشـان در طـرز بـاز و بسـته کـردن توپـی در مـدل110 مـی باشـد.

مراحل خاموش کردن دستگاه

راه اندازی دستگاه روغنگیری

اجـازه بدهیـد کـه مـواد بـه صـورت کامـل از دسـتگاه خـارج شـود و نـه روغـن و نـه کنجـد خـارج نشـود. المنـت را خامـوش کـرده و دسـتگاه را هـم خامـوش کنیـد.

روغنگیر DK 60 اسوه صنعت اصفهان- آپارات

مشخصات فنی دستگاه روغنگیری DK 60

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راه اندازی دستگاه روغن گیری کالیبر 60

آخرین مطالب سایت:

برچسب ها:

پیشنهاد لحظه ای:

امتیاز این مطلب:
5/5