گروه ماشین سازی
هشدار قبل از راه اندازی خشک کن

هشدار راه اندازی خشک کن

فهرست مطالب
هشدارهایی که حتما باید از قبل از دستگاه خشک کن اسوه صنعت مورد توجه قرار داد:

هشدار راه اندازی خشک کن

تذکـر: در ایـن دو نـوع خشـک کـن، دریچـه روی دیـواره جلـوی دسـتگاه کــه مربــوط بــه اتــاق کــوره اســت بایــد تــا آخــر بــاز شــود.) سیســتم ایــن دو، مثــل بخــاری، جرقــه زن اســت. پیلــوت را روشــن کنیــد. ترموکوبــل کــه عمــل کــرد، پیــچ کابراتــور را روی مشــعل بگذاریــد.

تذکــر: در حیــن کار بــا دســتگاه دریچــه ی چشــمی کــوره مــی بایســتی حتمـا بسـته باشـد.

هشدار: پشــت دســتگاه، لولــه بخــاری بــرای خــروج مونوکســید کربــن و دود احتمالــی تعبیــه شــده اســت، حتمــا آن را بــه دودکــش وصــل کنیــد.

  • هنــگام وصــل کــردن ســیم بــرق بــه پریــز، حتمــا بایــد فــاز و نــول رعایــت شــود. (ســیم مشــکی بــه فــاز و ســیم آبــی رنــگ، بــه نــول و ســیم زرد رنــگ بــه ارت متصــل گــردد.)

هشدار پیلوت و دریچه ی چشمی

دریچه ی چشمی
پیلوت خشک کن

توجه: باید دقت داشته باشید که دریچه ی چشمی همیشه بسته باشد چون در صورت باز بودن حرارت ناشی از مشعل باعث سوختگی پیلوت می شود.

هشدار راه اندازی خشک کن

مشخصات فنی دستگاه خشک کن اسوه صنعت اصفهان

خط تولید دستگاه های میوه خشک کن اسوه صنعت اصفهان- آپارات

ارده گیر های اسوه صنعت اصفهان

آسیاب های اسوه صنعت اصفهان

آسیاب های گهواره ای شرکت اسوه صنعت اصفهان

روغن گیر های شرکت اسوه صنعت اصفهان

آسیاب دو کله شرکت اسوه صنعت اصفهان

خشک کن های شرکت اسوه صنعت اصفهان

قیمت دستگاه کره گیر با اینورتر اسوه صنعت 

قیمت دستگاه کره گیر بدون اینورتر اسوه صنعت

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشدار قبل از راه اندازی خشک کن

آخرین مطالب سایت:

آسیاب زردچوبه

زردچوبه یکی از ادویه هایی پر طرفدار در آشپزی است. این ادویه ی خوشمزه برای پودر شدن بسیار سخت است. در این مقاله تقریبا از

ادامه مطلب »
برچسب ها:

پیشنهاد لحظه ای:

امتیاز این مطلب:
5/5