اسوه صنعت اصفهان
Search
قطعات روغن گیری

قطعات روغنگیری کالیبر 60

فهرست مطالب

آشنایی با قطعات روغنگیری کالیبر 60:
1 .نازل
2 .نگهدارنده نازل
3 .توپی
4 .مهره ی توپی
5 .مهره
6 .تیغه
7 .ماردون
8 .سیلندر
9.گلدانی

قطعات دستگاه روغنگیری

نگهدارنـده نـازل:

اولیـن قطعـه دسـتگاه، مهـره ای اسـت کـه نـازل داخــل آن قــرار میگیــرد و توســط یــک درز بــه پشــت توپــی متصــل مـی شـود.) بـه یـاد داشـته باشـید کـه قسـمت گشـاد نـازل به سـمت داخـل دسـتگاه قـرار بگیـرد و قسـمت کوچکتـر آن بـه سـمت بیـرون)

نــازل:

قســمتی اســت کــه کنجالــه از داخــل آن بــه صــورت مــدادی یــا میلــه ای خــارج مـی شـود و حالـت مخروطـی شـکل دارد. یـک طــرف آن گشــادتر از ســمت دیگــر اســت و دهانــه بزرگتــر بایــد بــه ســمت ســر مــاردون بــه ســمت داخــل دســتگاه بســته شــود.

توپـی:

قطعـه ی پهنـی شـامل دو مهره اسـت کــه ایــن مهــره هــا، بــه شــکل 2 دیســک بــه هــم چســبیده انــد. دیســک اول )مهــره ای عقبــی( متحــرک و چســبیده بــه دســتگاه اســت و وظیفــه ی فیکــس نگــه داشــتن توپــی را بــر عهــده دارد. در شــروع کار آن را محکــم ببندیــد، ســپس در خــاف جهــت عقربــه هــای ســاعت آن را آهســته آهســته نیـم دور شـل کنیـد. دیسـک دوم مهـره ثابـت و بزرگتــر اســت.

قسـمت کـروی شـکل آن رو بـه داخـل اسـت و بـا قسـمت کـروی شـکل سـر مـاردون که رو بـه بیرون قـرار گرفتـه، در تمـاس اسـت. بـا تنظیـم فاصلـه ی بیـن ایـن دو در دانـه هـای مختلـف بـا توجـه بـه ســختی و نرمــی کنجالــه عمـل روغنگیــری انجـام
مـی شـود.

مهـره:

ایـن قطعـه ی پهـن از ابتـدا و انتهـا دارای رزوه اسـت کـه از یـک طـرف بـه ابتـدای سـیلندر پیــچ میشــود و از طــرف دیگــر توپــی یــا هــد دسـتگاه درون آن پیـچ مـی شـود روی ایـن قطعه المنــت و سنســور دمــا نیــز تعبیــه شــده اســت.
کار المنـت حـرارت دادن بـه کنجالـه و تسـهیل در بیــرون آمــدن بهتــر آن مــی باشــد.

تیغــه یــا خردکــن:

ایــن قطعــه وظیفــه خــرد کــردن دانــه هــا را دارد. دانــه هــا قبــل از رســیدن بــه قســمت کــروی شــکل ســر مــاردون بایــد خــرد شــوند کــه تیغــه ایــن کار را انجــام مــی دهــد. ایـن قطعـه درون قسـمت سـر سـیلندر جـای دارد. ایـن تیغـه ی اسـتوانه ای یکـی از قطعـات اصلـی دســتگاه اســت بیــرون آن دایــره ای و داخــل آن
بــه خاطــر شــکل پــره هــای تیغــه، بــه شــکل 8 ضلعــی اســت.

ســیلندر:

قطعــه ای مشــبک اســت کــه از یــک طـرف بـه گلدانـی و از طـرف دیگـر بـه مهـره متصـل مـی شـود. روغـن از سـوراخ هـای تعبیـه شـده روی سـیلندر اسـتخراج مـی شـود.

مــاردون:

میلــه ی مارپیچــی بزرگــی کــه از داخــل ســیلندر و گلدانــی عبــور کــرده و داخــل فرورفتگــی گیربکـس جـا می گیرد و بوسـیله ی خـار چهارگوش کـه داخـل فرورفتگـی انتهـای مـاردون قـرار میگیـرد نیــروی چرخــش‌ گیربکــس را بــه خــود انتقــال مــی دهـد. در ضمـن دانـه هـای روغنـی را بـه سـمت جلـو فشـار مـی دهـد، تیغـه روغـن موجـود در دانـه هـا را مـی گیـرد و کنجالـه بـه سـمت بیـرون هدایـت مـی شــود. انتهــای آن خــاری تعبیــه شــده کــه بایــد در محـل خویـش جـا خـاری در گلدانـی فیکـس شـود.

روغنگیر DK 60 اسوه صنعت اصفهان- آپارات

مشخصات فنی دستگاه روغنگیری DK 60

Rate this post

یک پاسخ

  1. ممنون استفاده بردم اگر توضیحات هر قطعه همراه با نقشه یا عکس می بود خیلی عالی می شود سپاس گذارم خوشرفتار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قطعات روغن گیری

آخرین مطالب سایت:

برچسب ها:

پیشنهاد لحظه ای:

امتیاز این مطلب:
5/5