گروه ماشین سازی
نحوه ی باز و تمیز کردن دستگاه روغنگیری DK 60

نحوه ی باز کردن و تمیز کردن دستگاه روغنگیری

فهرست مطالب

باز کردن و تمیز کردن روغن گیر 60:

نحوه ی باز کردن و تمیز کردن دستگاه روغنگیری
پیـش از هرنـوع تمیـزکاری و بـاز کـردن قطعـات، الزم اسـت دوشـاخه را از پریـز کشـیده و بـرق را قطـع کنیـد. هنـگام مونتـاژ کـردن و بسـتن قطعـات دقـت کنیـد کنجـد و ِلـرد میـان قطعـات دسـتگاه قـرار نگیرد.) مخصوصـا بیـن تیغـه و نـازل قـرار نگیـرد( زیـرا باعـث چکـه کـردن روغـن‌ از قســمت‌های مختلــف دســتگاه می‌شــود. وبــه نوعــی مانــع آب بنــدی آن مــی شــود. بعــد
از هـر بـار بـاز و بسـته کـردن دسـتگاه، حتمـا حتمـا بـا یـک تنظیـف کلیـه قسـمت هـا را تمیـز کنیـد، ضروریسـت بـرای پیشـگیری از آسـیب بـه دسـتگاه هیـچ کنجالـه یـا دانـه ای در میـان قطعـات دسـتگاه باقـی نمانـده باشـد.

قطعات را به ترتیب باز کرده:


1 .نگهدارنده نازل را باز کرده خالف جهت عقربه های ساعت
2 .توپی را در خالف جهت عقربه های ساعت باز کنید.
در شــروع کار توپــی را محکــم ببندیــد، ســپس در خــاف جهــت عقربــه هــای ســاعت آن را آهسـته آهسـته نیـم دور شـل کنیـد. دیسـک دوم مهـره ثابـت و بزرگتـر اسـت. قسـمت کروی شـکل آن رو بـه داخـل اسـت و بـا قسـمت کـروی شـکل سـر مـاردون کـه رو بـه بیـرون قـرار گرفتـه، در تمـاس اسـت.

بـا تنظیـم فاصلـه ی بیـن ایـن دو در دانـه هـای مختلـف بـا توجـه بـه سـختی و نرمـی کنجالـه عمـل روغنگیـری انجـام مـی شـود.
شــایان ذکــر اســت، هــر زمــان توپــی بســته شــد، نیــم دور بــه طــرف چــپ شــل شــود کــه فاصلـه‌ی 1 میلیمتـری بـا مـاردون ایجـاد کنـد. ایـن فاصلـه و ایـن دور چرخیـدن در دانـه هـای مختلــف، متفــاوت اســت. سوراخ توپی در واقع همان محل خروج کنجاله است. بـرای بـاز کـردن، دیسـک چسـبیده بـه دسـتگاه را بـا آچـار چاکلـت کمـی شـل کنیـد. سـپس دیسـک بیرونـی تـر مهـره ی ثابـت را بـا آچـار، کامـا بـاز کنیـد و کل مهـره را خـارج نماییـد.

3 .سیم ترموکوبل را باز کرده.
4 .المنت را باز کرده. احتیاط المنت ممکن است داغ باشد مواظب باشید.
5 .تیغه را درآورده.
6 .ماردون را بیرون میکشیم

7 .سـیلندر را بـاز کـرده پیـچ سـیلندر چـپ گـرد مـی باشـد و در جهـت عقربـه هـای سـاعت بـاز مـی شـود و بـا
آب و شـوینده تمیـز کنیـد. بلا فاصلـه پـس از شستشـو، قطعـات را بـا دسـتمال خشـک‌ کنیـد. مراقـب باشـید کنجالـه هـا در ایـن قسـمت دپـو نشـود. دپـو شـدن کنجالـه در ایـن قسـمت، باعـث بریـدن پیـچ و جـدا شـدن سـیلندر از گلدانـی مـی شـود.
در صـورت مسـدود شـدن آن، بایـد بـا سـوزن تـک تـک سـوراخ هـا بـاز و بعـد بـا فشـار پمـپ بـاد آن را تمیـز شـود

نکتـه: تمامـی پیـچ هـا و رزوه هـا دسـتگاه در جهـت عقربـه هـای سـاعت بسـته مـی شـوند امـا سـیلندر خـاف جهـت عقربـه هـای سـاعت اسـت.

نحوه ی باز کردن و تمیز کردن دستگاه روغنگیری


بستن روغنگیر 60 و 40 بعد از تمیزکاری:

بعـد از تمیـز کـردن، قطعـات را ً مجـددا بـه ترتیـب سـیلندر، مـاردون، تیغـه، مهـره، توپـی، نازل، نگهدارنـده نـازل ببندید.
1- سیلندر باید برخالف جهت عقربه های ساعت بسته شود.

2- انتهای ماردون یک خار است، آن را به داخل گلدانی بفرستید تا خار ماردون، داخل جا خاری قرار بگیرد.

چــک کنیــد کــه ابتــدای، محدبــی شــکل مــاردون بیــرون دســتگاه نمانــده باشــد. بــرای اینــکار بایـد مـاردون را کمـی تـکان داد تـا خـار در جـای خـود قـرار بگیـرد. وقتـی خـار جـا افتـاد دیگـر مـاردون نبایـد تـکان بخـورد.

3-تیغــه را از قســمت صــاف و پهــن آن وارد کنیــد. دهانــه ی آن را کمــی بچرخانیــد تـا تیغـه هـا جـا بیفتـد. حتمـا دو برآمدگـی دو طـرف دسـتگاه داخـل 2 فرورفتگـی مسـتطیلی تیغــه فــرو رود و ثابــت شــود.

4- مهـره پهـن را از قسـمت بزرگتـر آن بـه دسـتگاه وصـل کنیـد )حتمـا جـا پیـچ هـا در جلـوی دســتگاه قــرار بگیــرد و بــا کمــک آچــار و بــا چرخانــدن در جهــت عقربــه هــای ســاعت آن را محکـم کنیـد.

5- المنت را روی مهره ببندید. حتما سوراخ پیچ های این ورقه روی یکی از سوراخ های مهره قرار گیرد و سیم سنسور به آن پیچ شود.

6- قطعه توپی یا ِهد که شـامل نگه دارنده‌ی نازل و خود نازل هسـت باید روی قطعه مهره متصـل‌شـود برای نصـب آن، حتمـا ُمهـره ی متحـرک را انقـدر بچرخانیـد تـا کامـا بسـته شـود بعـد آن را بـه دسـتگاه ببندیـد و بـا آچـار چاکلـن آن را کمـی سـفت نمائید. بـرای چرخـش نیـم دور و ربـع دور، بـه مهـره متحـرک دسـت نزنیـد! مهـره جلویـی را بـا کمـک آچـار بچرخانیـد. بعد آن را بـا دسـت نگـه داریـد کـه تـکان نخـورد و مهـره عقبـی را انقـدر بچرخانیـد تا سـفت شـود.
7- نازل را داخل جا نازلی قراردهید به طوری که قسمت کوچک آن داخل جا نازلی بیفتد. بعد جا نازلی را داخل توپی بپیچانید و آن را کامل محکم کنید.
8- سیم ترموکوبل را ببندید.

روغنگیر DK 60 اسوه صنعت اصفهان- آپارات

مشخصات فنی دستگاه روغنگیری DK 60

Rate this post

یک پاسخ

  1. عالی، لطفا باز و بسته کردن دستگاه کره گیر رو هم در ویسایت بزارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نحوه ی باز و تمیز کردن دستگاه روغنگیری DK 60

آخرین مطالب سایت:

آسیاب زردچوبه

زردچوبه یکی از ادویه هایی پر طرفدار در آشپزی است. این ادویه ی خوشمزه برای پودر شدن بسیار سخت است. در این مقاله تقریبا از

ادامه مطلب »
برچسب ها:

پیشنهاد لحظه ای:

امتیاز این مطلب:
5/5